La nostra missió...

Consisteix a secundar, assistir, acompanyar i dignificar a totes les famílies en els diferents vessants. A homes i dones, a menors, minories ètniques, immigrants, mares amb fills a càrrec, diversitat familiar, dones víctimes de violència de gènere i altres situacions de similars circumstàncies, amb l'objectiu de contribuir a la prevenció i eliminació de les causes que originen la seua vulnerabilitat social, així com les situacions de desigualtat, amb la finalitat d'afavorir un desenvolupament equilibrat i adequat a les circumstàncies que els envolten.

La nostra visió...

1

Treballar respecte a l’atenció i promoció de persones en situació d’exclusió social, immigrants, mares amb fills a càrrec i qualsevol una altra en similars circumstàncies de necessitat, afavorint la seua situació laboral, la millora de les seues condicions de qualitat de vida.

2

Treballar en l’enfortiment de les potencialitats de les persones mitjançant l’acompanyament, assessorament, formació i intervenció directa, individualitzada i grupal.

3

Treballar a promoure una societat inclusiva i intercultural, basant-nos en la convivència, la justícia, la igualtat d’oportunitats i el suport a la diversitat.

4

Treballar directament amb la infància perquè puguen exercir els seus drets a la supervivència, a la protecció, al desenvolupament, a la formació i a la participació.

5

Treballar l’educació no formal per mitjà de processos i pràctiques que involucren al col·lectiu, atenent una intencionalitat educativa i una planificació del procés ensenyament-aprenentatge fora de l’àmbit escolar.

6

Treballar el foment del voluntariat i la sensibilització social, la prevenció del racisme, la xenofòbia i la conservació del medi ambient.

7

Treballar l’economia circular com a sistema de aprofitament de recursos, prevalent, el benefici social i mediambiental i interrelacionant-se de manera molt estreta amb la sostenibilitat.

Els nostres valors...

Excel·lència

La millora contínua en la intervenció ens permet anar aconseguint les necessitats implícites i explícites dels nostres beneficiaris, optimitzant el nostre acompliment i garantint la rendibilitat social de l’entitat.

Solidaritat

Som sensibles enfront de les necessitats dels altres i actuem sota el principi de l’ajuda mútua, millorant les seues condicions de vida, d’acord amb les seues possibilitats reals.

Atenció integral

L’atenció als nostres usuaris, l’entenem actuant sobre els diferents àmbits de les seues vides, exigint una autèntica personalització i coordinació en les actuacions. Centrant-nos en la persona, estimulant-la a participar activament en el seu procés. La fi de l’atenció és la persona, la seua dignitat, el seu benestar, els seus drets i les seues decisions, sense menyscapte del compliment dels seus deures i responsabilitats.

Treball en xarxa

Perfilem estratègies dissenyades amb un treball en xarxa amb entitats públiques i privades que llancen una àmplia bateria d’accions buscant accelerar una millora dels reptes que s’han identificat com a prioritaris.

Creixement

Actuem tractant de desenvolupar-nos, sense perdre de vista l’excel·lència i l’atenció integral quant a nombre de beneficiaris, actuacions, experiències, heterogeneïtat de perfils atesos…

Treball en equip

El treball en equip ens permet complir els objectius, incrementem la motivació i la creativitat i facilitem les habilitats socials de cada membre de l’equip.

Compromís social

Apliquem els valors i coneixements al servei dels problemes socials del nostre entorn, posant els interessos de la societat sobre els interessos particulars en la cerca del benestar social.

Exigència

L’exigència eleva el valor de les coses perquè millora els resultats, per això plantegem els objectius i actuacions com a potencial inherent en tots dos casos.

Economia circular

La gestionem com a model productiu i de consum, que implica compartir, reutilitzar, reparar i reciclar materials i productes existents, creant un valor afegit i allargant la vida útil d’aquests.

Economia social

Busquem una manera diferent i solidària de fer economia, la qual cosa implica canviar la forma de consum dels béns i serveis, pensant en la possibilitat real d’aconseguir la transformació social.

Camps d'acció

Tercera edat

Programes d'inclusió social

Aula recicla

Centres educatius

Administracions públiques

Medi ambient

Tercera edat

Programes d'inclusió social

Aula recicla

Administracions públiques

Medi ambient

Centres educatius